Zakoni, podzakonski i opći akti

Zakoni

Zakon o ustanovama (NN 76/93), (NN 29/97), (NN 47/99), (NN 35/08), (NN 127/19) (NN 151/22)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97)
, (NN 107/07), (NN 94/13), (NN 98/19), (NN 57/22), NN (101/23)

Zakon o radu (NN 93/14)
, (NN 127/17), (NN 98/19), (NN 151/22)

Obiteljski zakon (NN 103/15)
, (NN 98/19)

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor za zaposlenike u predškolskim ustanovama 

I . dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u predškolskim ustanovama

II. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u predškolskim ustanovama

III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

Podzakonski akti

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 133/97)
, (NN 84/21)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)


Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)


Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
(NN 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)
(NN 20/05)Opći akti:


Statut Dječjeg vrtića Kustošija  Statut

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Kustošija Odluka

Statut Dječjeg vrtića Kustošija (pročišćeni tekst)   Statut

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kustošija s izmjenama i dopunama  Pravilnik

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kustošija 2022. Pravilnik 

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kustošija 2024. Pravilnik

Pravilnik o radu Pravilnik (na snazi od 8.12.2023.)

Pravilnik o radu Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2014. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2015. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2017. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2018. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2019. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2020. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021. Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2022. Pravilnik

Pravinik o načinu i postupku zapošljavanja u DJečjem vrtiću Kustošija Pravilnik

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Kustošija  Pravilnik

Etički kodeks djelatnika u Dječjem vrtiću Kustošija Kodeks

Pravilnik o zaštiti od požara Pravilnik

Pravilnik o zaštiti na radu  Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu Pravilnik

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora Pravilnik
 
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Pravilnik

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi Pravilnik

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika Pravilnik

Pravilnik  upravljanju dokumentarnim gradivom Pravilnik

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Pravila

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Poslovnik


Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Poslovnik

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Kustošija za 2021. Plan


Procedura stvaranja obveza  Procedura

Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Procedura

Procedura edidentiranja i arhiviranja ugovora Procedura

Odluka o načelima iskazivanja nefinancijske imovina i ispravka vrijednosti Odluka

Procedura izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja Procedura

Procedura korištenja službenog vozila i kartice za gorivo  Procedura

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Procedura

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Zagreba Procedura

Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Odluka, Izmjena Odluke 

Odluka o imenovanju osoba za zaštitu dostojanstva radnika Odluka


Ispiši stranicu