Kraći programi

U poslijepodnevnim satima provode se kraći programi prema interesu i potrebama djece i roditelja. Ciljevi ovih programa usmjereni su na poticanje svi aspekata djetetova razvoja s naglaskom na razvoju pojedinih djetetovih sposobnosti  koje mogu razvijati u raznovrsnim kraćim programima.
 

 

Specijalizirani kraći program ranog učenja engleskog jezika

Program se odvija se u ugodnom, materijalno bogatom prostornom okruženju, u ozračju prijateljstva, podržavajućih odnosa i suradnje.

Djeca različite dobi u igranim, maštovitim situacijama razvijaju novu dimenziju svoje kompetentnosti – ovladavaju vokabularom i jezičnim strukturama engleskog jezika što im predstavlja snažan motivirajući izazov. Ovaj program snažno utječe na dimenzije djetetova kognitivnog (pažnja, pamćenje, koncentracija), emocionalnog i socijalnog razvoja.

Kontinuirano praćenje i vrednovanje programa vodi nas višoj razini kvalitete o kojoj nam svakodnevno svjedoče djeca i roditelji.
Voditeljice: Ivanka Lovrenović, Ivona Troha i Marina Mioč odgojiteljice koje uz primarno zvanje odgojitelja predškolske djece imaju i certifikate za provođenje programa engleskog jezika za djecu predškolske dobi.

 

Specijalizirani  kraći program – glazbena igraonica

Glazbena igraonica je program osmišljen u svrhu poticanja kreativnih sposobnosti i cjelovitog razvoja djeteta.

Provodi se  u okolini bogatoj glazbom, glazbenim instrumentima i prostoru koji poziva na pokret. Prisutna je raznovrsna  glazba, improvizirane pjesme, zastupljene su razne kulture i stilovi te ponuđene  stimulativne glazbene aktivnosti (aktivnosti s pjevanjem, recitiranjem, rimama, ritmovima i tonovima). Najviše se  pozornosti posvećuje  prirodnom učenju odnosno učenju kroz igru.

Kako se igramo i razvijamo?

Slušanjem i interpretacijom dječjih pjesama ,igre bojama i zvukovima, scenski pokreti s lutkama uz pratnju vokalne i vokalno instrumentalne glazbe, stvaranje glazbenih priča praćenih zajedničkim muziciranjem na različitim instrumentima, kretanje u različitim ritmovima, nalaženje individualnog ritma, kretanje u zajedničkim ritmičkim figurama uz pratnju različitih udaraljki, improvizaciju s individualnim ritmovima, pjevanjem i kretanjem, brojalice i igre s pjevanjem, izradu glazbenih instrumenata i usvajanje vještina baratanja i sviranja na glazbalima, usvajanje i razlikovanje osnovnih glazbenih pojmova i promjena  tempa i dinamike,upoznavanje kulturne baštine kroz tradicijske priče, pjesme, glazbala, upoznavanje drugih kultura i poticanje tolerancije na različitost, suradnju s glazbeno-kazališnim družinama, glazbenicima i sudjelovanje u stvaranju glazbenih predstava

Tko se može uključiti?

Djevojčice i dječaci od navršene treće godine života do polaska u školu

Kada?

Glazbena igraonica odvija se 2 puta tjedno u trajanju od 60 minuta u popodnevnim satima
Voditeljica: Renata Gavrić, odgojiteljica s diplomom završene srednje glazbene škole Blagoja Bersa

 

Specijalizirani kraći program – igraonica za potencijalno darovitu djecu

Igraonica za potencijalno darovitu djecu je program osmišljen zadovoljavanju specifičnih   odgojno-obrazovnih   potreba potencijalno darovite djece (djeca koja su pri  testiranju od strane vrtićkog psihologa utvrđena kao potencijalno darovita ili djeca koja su testirana u nekoj vanjskoj ustanovi te imaju mišljenje psihologa o potencijalnoj darovitosti). Programom se pruža odgovarajuća potpora postojećim potencijalima djeteta: posebno razvoju  intelektualnih  sposobnosti (govorno-lingvističke, matematičko-logičke, tjelesno- kinestetičke, socijalne- intrapersonalne i interpersonalne, spacijalne), kreativnosti  te onih područja koja bi se mogla kasnije iskazati kao produktivna darovitost.

Za svaku igraonicu pripremaju  se ciljane igre i zahtjevnije  aktivnosti te se koriste situacijski poticaji u skladu s interesom i individualnošću djeteta.

Radionicu vodi odgojiteljica koja je  završila edukaciju u Centru za poticanje darovitosti djeteta i psihologinja vrtića, a polaznici programa su potencijalno darovita djeca u dobi od četvrte do sedme godine života, iz našeg vrtića.

Program se provodi kontinuirano  tijekom pedagoške godine (od listopada do lipnja ),  jedan puta tjedno  u trajanju od 90 min u popodnevnim satima i obuhvaća maksimalno 15 djece.Kraći program katoličkog odgoja za djecu predškolske dobi

Uvažavajući i podržavajući prava djece i roditelja na njihov slobodan izbor sadržaja i vrste programa osmišljen je kvalitetan program katoličkog vjerskog odgoja rane i predškolske dobi koji počiva na humanističko-razvojnoj koncepciji izvan-obiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Program je namijenjen djeci polaznicima Dječjeg vrtića „Kustošija“ u dobi od 3 do 7 godina. Program se provodi u dobno mješovitim odgojnim skupinama, dva puta tjedno po 45 minuta izvan primarnog programa, u popodnevnim satima.

Cilj ovog programa je odgajati  religioznu dimenziju predškolskog djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti utemeljene na Evanđelju. U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Voditeljica: Marija Lovrić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, s Teološko-katehetskim studijem i kanonskim mandatom.Kraći sportski program za djecu predškolske dobi

Program je namijenjen djeci polaznicima Dječjeg vrtića „Kustošija“ u dobi od 3 do 7 godina. Program se provodi u dobno mješovitim odgojnim skupinama, dva puta tjedno po 45 minuta izvan primarnog programa, u popodnevnim satima. Program je koncipiran da prati i uvažava razvojne značajke dobi, a voditelj u skladu s njima kreira svaki pojedinačni susret na temelju  izvedbenog programa.

Namjera  je programa svakom djetetu omogućiti najviše postignuće u tjelesnim aktivnostima prema njegovim trenutnim razvojnim sposobnostima kako bi potakli samostalno vježbanje radi bolje kvalitete života. Neke od naših zadaća su razvoj motoričkih sposobnosti kod djeteta (koordinacije, ravnoteže, brzine, gibljivosti i snage), usvajanje motoričkih znanja različitih sportova i pozitivnog odnosa djeteta prema tjelesnom vježbanju, sportu i zdravom načinu života.

Prateći dijete i njegov razvoj nastojimo uočavati njegove dominantne stilove učenja  (višestruke inteligencije) i prema tome prilagoditi strategije djelovanja u cjelokupnom okruženju: hodanje i trčanje, poskoci, skokovi, preskoci, bacanje, hvatanje, gađanje, vođenje, puzanje, provlačenje, penjanje, dizanje i nošenje, vučenje, potiskivanje, višenje, kotrljanje i kolutanje, igre, poligon prepreka i mnogi drugi.

Voditeljica: Almira Antolić, odgojiteljica predškolske djece, stručna prvostupnica trenerske struke (stručni studij za izobrazbu trenera, Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2012).

 

Kraći program ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi

Program je namijenjen djeci polaznicima Dječjeg vrtića „Kustošija“ u dobi od 3 do 7 godina. Program se provodi u dobno mješovitim odgojnim skupinama, dva puta tjedno po 45 minuta izvan primarnog programa, u popodnevnim satima.

Cilj programa ranog učenja stranog jezika je pobuditi zanimanje za njemački jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se sporazumijeva i na jeziku koji mu nije materinji. Djetetu dajemo mogućnost da u svakodnevnim spontanim igrama i aktivnostima upozna elemente kulture njemačkog govornog područja. U središtu procesa ranog učenja njemačkog jezika uvijek stoji dijete koje svoje sposobnosti za učenje razvija prema vlastitim mogućnostima. Za to je najprimjereniji situacijski pristup učenju. Aktivnosti i sadržaje odabiremo sukladno dobi i individualnom interesu djeteta, te tako podržavamo dijete u njegovom osobnom razvoju potičući njegov cjeloviti razvoj.     

Voditeljica: Kristina Pilatuš, odgojiteljica predškolske djece, sa potvrdama o osposobljenosti za rad na programu njemačkog jezika stečenim na Goethe Institutu.
Ispiši stranicu